Wegen en snelwegen

An aerial shot showing the construction of the Tyne Tunnel

Wegen en snelwegen

Wegenbeheerders helpen om budgetten verder te strekken

Wegbeheerders, of ze nu lokaal of nationaal zijn, staan voor de enorme taak wegen aan te leggen en te onderhouden. Ingenieurs die nieuwe wegen ontwerpen, proberen veiligere, betere en duurzamere wegen op een economische, duurzame en meer klimaatbestendige manier te realiseren. 

Degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het bestaande wegennet worden geconfronteerd met een steeds groter wordende kloof tussen de onderhoudsbehoeften van een verslechterend wegennet en krappe onderhoudsbudgetten. Hoe kunnen de wegbeheerders dit bijbenen, terwijl de materiaal- en arbeidskosten voortdurend stijgen en de reikwijdte van hun verantwoordelijkheden steeds groter wordt?

Tensar heeft wegbeheerders geholpen om de budgetten voor verhardingsconstructies, grondwerken en bruggenbouw beter te benutten door gebruik te maken van onze beproefde technologieën - ondersteund door de expertise en software van Tensar. 

Image of Wegverharding

Wegverharding 

Verhardingsdeskundigen kiezen voor Tensar-technologie om de levensduur van nieuwe wegconstructies te verbeteren of een reductie van de verhardingsdikte  mogelijk te maken. Tensar stabilisatie-geogrids worden in een verhardingsontwerp, onder of in de niet-gebonden funderingslagen, opgenomen  om de beweging van het granulaire materiaal  te begrenzen, vervormingen te verminderen en de belastbaarheid van de verhardingsconstructie te verhogen door de stijfheid te verbeteren en te behouden. 

Door de dikte van de verhardingsconstructie te reduceren, worden besparingen bereikt in materiaal- en transportkosten, bouwtijd en CO2-emissies. Het verlengen van de levensduur van een verhardingsconstructie vermindert toekomstig onderhoud en verlaagt de kosten (op basis van LCA) voor de hele levensduur. Evenals in de ongebonden lagen is er potentieel voor het verbeteren van de efficiëntie van asfaltlagen. Tensar-asfaltwapeningssystemen kunnen tussen de asfaltlagen worden verwerkt om doeltreffend het vermoeiingsgedrag van het asfalt te verbeteren. Hierdoor kan de ontwerper rekening houden met dunnere asfaltlagen om een bepaald prestatieniveau te bereiken. Het verminderen van de asfaltdikte heeft een aanzienlijke invloed op de totale kosten van de verharding. Als alternatief zal een hoger prestatieniveau uiteindelijk resulteren in lagere kosten voor de hele levensduur. 

 

Image of Weg Fundering

Weg Fundering

De prestaties van een verharding worden direct beïnvloed door de kwaliteit en levensduur van de wegfundering. Ontwerpers van wegen over slappe of wisselende ondergronden moeten rekening houden met de aanlegsituatie van de weg, de materialen en de laagdikte die nodig zijn voor een sterke en stabiele wegfundering. Ook de bescherming van de ondergrond tijdens de bouw is belangrijk. Vervorming, spoorvorming en verkneden van de ondergrond heeft een impact op de sterkte en het watergehalte, wat de werking en levensduur van de nieuwe verharindingsconstructie zal beïnvloeden.  

Tensar geogrids kunnen de prestaties op lange termijn van verharde en onverharde wegen verbeteren door de funderingslagen te stabiliseren om de best mogelijke wegfundering te bieden. Door de funderingslagen (mechanisch) te stabiliseren en daardoor te versterken, kan op de dikte de funderingslagen worden verminderd, waardoor op aanlegkosten wordt bespaard. Het bespaart ook graafwerkzaamheden, materiaalgebruik, transport van en naar de projectlocatie en CO2-emissies, waardoor de weg duurzamer en milieuvriendelijker wordt aangelegd.  

 

Image of Nog betere waarde

Nog betere waarde 

Wat als u beter presterende verhardingen, duurzamer en milieuvriendelijk zou kunnen ontwerpen - zonder de kosten te verhogen? Wat als u de levensduur van een verhardingsconstructie tot 200% zou kunnen verlengen, of de levensduur van een asfaltoverlaging, om de kosten/km/jaar van een onderhoudsmaatregel te verminderen.   

Weggebruikers zullen zich voornamelijk focussen op het wegdek, maar de verharding is gefundeerd op een ondergrond of een aardebanen. Geotechnische ingenieurs die infrastructurele werken ontwerpen, worden geconfronteerd met de druk om meer te leveren met minder kosten. Ook willen ze zuiniger, duurzamer en milieuvriendelijker ontwerpen. Het doel is om aardebanen voor snelwegen aan te leggen met minder ruimtebeslag, sneller en met verminderde CO2-uitstoot.  Bruggen op onderhoudsvriendelijke landhoofden, direct geplaatst op economisch gunstige gewapende grondconstructie opgebouwd met behulp van gerecycled aanvulmateriaal. Tensar heeft bewezen innovatieve oplossingen te leveren voor wegen, grondwerken en brugopleggingen - ondersteund door de expertise en software van Tensar. 

 

Image of Ondergrond onderhevig aan zwel

Ondergrond onderhevig aan zwel

Sommige wegenbeheerders hebben te kampen met een klei-ondergrond onderhevig aan zwel, wat de levensduur van (nieuwe) verhardingsconstructies mogelijk ernstig beïnvloeden door de krimp- en uitzettingsbewegingen die gepaard gaan met vochtveranderingen in deze ondergronden. Dit wordt meestal geconstateerd in de vorm van voortijdige scheurvorming over de lengte van het wegdek. Het is bewezen dat een wegontwerp met  een Tensar stabilisatie-geogrid,  de effecten van zwel en krimp vermindert, waardoor de levensduur van de verharding aanzienlijk toeneemt.  

 

Image of Bestrating onderhoud

Bestrating onderhoud

Conventionele onderhoudsstrategieën voor asfaltverhardingen omvatten vaak het frezen en opnieuw aanbrengen van een asfaltoverlaging om de verharding weer af te dichten en de levensduur te verlengen. Scheuren of voegen in de bestaande asfaltlagen zullen echter vaak snel reflecteren in de nieuwe overlaging, waardoor de effectiviteit vermindert en de levensduur wordt verkort. Vaak is de enige oplossing is dikker en dikkere overlagingen: de scheuren winnen uiteindelijk altijd...

Het aanbrengen van een Tensar-asfaltwapening onder de overlaging kan scheuren remmen, de reflectie ervan vertragen en de levensduur verlengen. De kosten van deze onderhoudsmaatregel worden wel verhoogd maar heeft een onevenredig positief effect op de totale lifecycle-kosten. 

Image of Volledige diepte wegrevalidatie

Volledige diepte wegrevalidatie

Met hogere materiaalkosten en duurzaamheidsdoelstellingen is recyclen of hergebruik een noodzaak geworden. Volledige wegreconstructies winnen aan populariteit en wordt in veel regio's op grote schaal toegepast. Bestaande wegfunderingen worden opgebroken, opnieuw gelegd en verdicht voordat ze worden voorzien van nieuw asfaltlaag. Door in het ontwerp  een Tensar stabilisatie-geogrid op te nemen onder de (gerecyclede) funderingslaag wordt o.a. de verdichting verbeterd, dus de stijfheid verhoogt en de funderingslaag versterkt  om de levensduur te verlengen. 
Image of Keerwanden, steile taluds en landhoofden

Keerwanden, steile taluds en landhoofden

Bijna alle snelwegprojecten behelzen  de bouw van keermuren, aardebanen, landhoofden en andere voorzieningen. Wegenbeheerders en aannemers kennen de voordelen van Tensar gewapende grondconstructies al lang. Tensar heeft een assortiment aan TensarTech-systemen voor o.a. keerwanden, steile taluds en landhoofden. Deze systeem-oplossingen bieden grote kostenvoordelen ten opzichte van conventionele en alternatieve bouwmethoden. Het gebruik van gerecycled of op locatie gewonnen aanvul- of ophoogmateriaal is mogelijk om de kosten laag te houden en de milieu-impact te minimaliseren. Tensar heeft ook innovatieve oplossingen voor het bouwen van aardebanen op slappe grond, die sneller kunnen worden gebouwd met minder ruimtebeslag, en met gecontroleerde zettingen. 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Ontwerp overal met vertrouwen

  • Ontwerp & beoordeel verharde en onverharde wegen
  • Ontwerp & beoordeel opslag- en opstelplaatsen
  • Vergelijk eenvoudig alternatieve in materialen
  • Bepaal initiële en levenscycluskostenbesparingen, besparingen in tijd en duurzaamheidsparameters
  • Maak afwegingen op hoog niveau van verschillende ontwerpen voor de stakeholders van uw project
  • Deel inzichten en ontwerpen om samenwerking te bevorderen

Leer meer

Begin nu met ontwerpen

Stacked Image 0

Bronnen: Wegen en snelwegen